HelloMind.

Prøv HelloMind og mærk,
hvordan du tænker bedre
og føler dig stærkere.

LÆGE / KOMMUNE                   

ABONNÉR eller OPSIG Abonnement

HelloMind.

Vilkår.

HelloMinds vilkår består af følgende hovedafsnit: 

– Din brug af HelloMind
– Særlige betingelser vedrørende ’Video Feedback’
– Privatlivspolitik
– Slutbrugerlicensaftale
– Lovvalg og værneting
– Automatisk fornyelse af abonnement

DIN BRUG AF HELLOMIND

HelloMind er et middel til selvhjælp. Det er dit eget ansvar, hvordan du bruger HelloMind, og din egen risiko, hvordan din brug af HelloMind påvirker dig. HelloMind kan under ingen omstændigheder erstatte psykologisk, psykiatrisk eller anden professionel diagnosticering og/eller behandling af uddannede fagpersoner. HelloMind kan derfor under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgerne af din brug af HelloMind.

Ved at benytte HelloMind kan og vil du blive udsat for virkemidler, som potentielt kan frembringe meget stærke følelsesmæssige reaktioner og forandringer hos dig. Disse virkemidler omfatter eksempelvis (men ikke udelukkende) følgende:

A. Informerende sætninger, der kan fremkalde minder eller associationer, som HelloMind ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.
B. Sprogbrug, der kan aktivere følelser eller følelsesmæssige stemninger, som HelloMind ikke kan kontrollere eller styre, og som kan virke foruroligende på dig som bruger.

Enhver følelse af ubehag, som du måtte opleve i forbindelse med din benyttelse af HelloMind, skal og bør føre til, at du ophører med at benytte HelloMind. Hvis du efter at have benyttet HelloMind oplever psykisk ubehag, herunder trang til at skade dig selv eller andre, skal du med det samme søge professionel hjælp hos en uddannet fagperson.

For personer, der lider eller har lidt af psykologiske lidelser (”Udsatte Personer”), vil benyttelse af HelloMind kunne være skadelig. Udsatte Personer må derfor ikke anvende HelloMind.

Udsatte Personer er personer, der er eller har været indlagt på et somatisk eller psykiatrisk hospital, skadestue eller lignende som følge af en psykisk lidelse af enhver art.

Udsatte Personer er også personer, der (a) er eller har været diagnosticeret med, eller (b) har modtaget eller modtager behandling for én eller flere af følgende lidelser eller lidelser, der kan sidestilles hermed, uden at dette har medført hospitalsindlæggelse: (i) Skizofreni, (ii) personlighedsspaltning (DID), (iii) borderline (grænsepsykose) eller (iv) psykose.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er en Udsat Person, skal du søge rådgivning hos en professionel fagperson, inden du begynder at benytte HelloMind.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE VIDEO FEEDBACK

HelloMind har en funktion, som giver dig (”Brugeren”) mulighed for at uploade film, billeder, tekst og andet (”Materialet”) til HelloMind. Benytter du funktionen, giver du HelloMind tilladelse til at benytte Materialet som fastsat i følgende Særlige Betingelser:

A. Brugeren overdrager eksklusivt, endeligt, uigenkaldeligt, tidsubegrænset og for ethvert territorium samt med henblik på enhver udnyttelse, uanset om denne udnyttelsesform er kendt eller ukendt på tidspunktet for Brugerens accept af disse Særlige Betingelser, og uanset om udnyttelsen sker kommercielt eller ikke-kommercielt, enhver Immateriel Rettighed som Brugeren måtte have til Materialet, og som Brugeren uploader til HelloMind via funktionen Video Feedback.

B. Ved ”Immateriel Rettighed” forstås enhver rettighed efter den til enhver tid gældende og anvendelige materielle lovgivning om immaterialret, eksempelvis – men ikke begrænset til – den danske lovgivnings regler om ophavsret (både økonomiske og ideelle rettigheder), varemærkeret, patenter, markedsføring, brugsmodeller og designs.

C. Brugeren er under ingen omstændigheder berettiget til vederlag, fx i form af royalty eller lignende vederlag, for HelloMinds udnyttelse af Materiale i overensstemmelse med disse Særlige Betingelser.

D. Disse Særlige Betingelser indskrænker ikke Brugerens rettigheder i henhold til HelloMinds privatlivspolitik.

PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med din oprettelse af en konto hos HelloMind vil vi indhente nogle oplysninger om dig. Det er afgørende for HelloMind, at du føler dig tryg ved at bruge HelloMind, og det er derfor vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger HelloMind indhenter, samt hvad HelloMind har ret til at gøre med dine oplysninger. HelloMind har derfor udarbejdet nedenstående privatlivspolitik.

DATAANSVARLIG:

HelloMind er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig.

Ansvaret for, at HelloMind overholder databeskyttelseslovgivningen, påhviler HelloMind’s direktør Jacob Strachotta

Du er velkommen til at kontakte os her:

HelloMind
Præstevænget 10
5985 Søby Ærø
CVR-nr. 33388179
Mail: [email protected]

FORMÅL:

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen behandler vi kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund til det.

HelloMind’s formål med at indhente oplysninger er, at (i) kunne identificere dig som bruger (ii) kunne servicere dig som bruger bedst muligt (iii) beskytte HelloMind’s rettigheder, samt (iv) markedsføre HelloMind.

JURIDISK GRUNDLAG:

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Rent praktisk kan du på din profilside trække dit samtykke tilbage og slette din konto.

TYPER AF PERSONOPLYSNINGER DER INDHENTES OG BEHANDLES:

HelloMind indhenter og behandler a) personlige oplysninger, som du indtaster i HelloMind (det vil sige dit fornavn og din e-mail) samt b) anonyme oplysninger omkring brugen af HelloMind.

HelloMind indhenter ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis HelloMind bliver opmærksom på, at indhentede oplysninger er fejlagtige eller misvisende, vil HelloMind slette eller berigtige de pågældende oplysninger.

OPBEVARING:

HelloMind sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som HelloMind indhenter og behandler.

HelloMind opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at varetage det formål, der begrunder behandlingen.

Vi sletter desuden dine personoplysninger, så snart du ikke længere har en relevant tilknytning til HelloMind. Som udgangspunkt vurderer vi, at du ikke længere har en relevant tilknytning til HelloMind, hvis du ikke har brugt din profil i 12 sammenhængende måneder. I sådanne tilfælde vil vi derfor automatisk slette alle dine data.

VIDEREGIVELSE:

På grundlag af databehandleraftaler videregiver vi dine personoplysninger til vores databehandlere, fx vores IT-rådgivningsfirma, som bistår os med den nødvendige drift af vores firma, og Amazon som drifter vores web services.

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger med henblik på kommerciel udnyttelse, markedsføring eller lignende.

OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE (LANDE UDEN FOR EU/EØS):

Som nævnt ovenfor videregiver vi dine oplysninger til vores databehandlere. Vores databehandlere hører hjemme i henholdsvis USA og Indien.

For så vidt angår HelloMinds amerikansk baserede databehandlere, er disse alle omfattet af EU-U.S. Privacy Shield, og videregivelsen af dine oplysninger sker derfor på baggrund af de sikkerhedsmæssige garantier, som denne ordning medfører.

For så vidt angår HelloMinds indisk baserede databehandler, foregår videregivelsen på baggrund af EU-Kommissionens standardkontrakter, som er indgået med databehandleren.

DINE RETTIGHEDER:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Hellomind’s behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan via din profilside se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

• Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGER:

Udover muligheden for at klage direkte til HelloMind via ovenstående e-mailadresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

HelloMind slutbrugerlicensaftale vedrørende HelloMinds applikation (”AFTALEN”) er en bindende juridisk aftale mellem Dem og HelloMind vedrørende ovennævnte softwareprodukt, inklusive eventuelle tilknyttede softwarekomponenter, medier, trykt materiale, lydfiler samt online- eller elektronisk dokumentation (”SOFTWAREN”). Ved at installere, kopiere, klikke for at acceptere eller på anden måde benytte SOFTWAREN, accepterer du at blive bundet af vilkårene i AFTALEN. AFTALEN regulerer i fuldt omfang forholdet mellem dig og HelloMind (LICENSGIVER), og den afløser enhver forudgående aftale mellem jer, ligesom eventuelle forudsætninger, som ikke fremgår af aftalen, anses for bortfaldet. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene for AFTALEN, skal du undlade at installere eller benytte SOFTWAREN.

SOFTWAREN er omfattet af ophavsretslovgivning og internationale traktater såvel som af anden immaterialretlig lovgivning og traktater.

Licenstildeling

SOFTWAREN gives i licens på følgende vilkår:

(a) Installering og anvendelse

HelloMind giver dig licens til at installere og benytte kopier/eksemplarer af SOFTWAREN personligt og ikke-kommercielt.

(b) Backup-kopier

Du har ret til at kopiere SOFTWAREN med henblik på backup og opbevaring.

Rettigheder og begrænsninger

(a) Ophavsretsoplysninger

Det er ikke tilladt at fjerne eller ændre nogen oplysning om ophavsret på kopier/eksemplarer af SOFTWAREN.

(b) Distribution

Det er ikke tilladt at distribuere kopier/eksemplarer af SOFTWAREN til tredjemand.

(c) Forbud mod at foretage reverse engineering, dekompilere og adskille

Det er forbudt at foretage reverse engineering på, dekompilere samt adskille SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at afsløre SOFTWARENs kildekode, medmindre – og kun i det omfang – handlingen udtrykkeligt er tilladt efter gældende ret, der måtte finde anvendelse uanset nærværende forbud.

(d) Udlejning

Det er ikke tilladt at udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN til tredjemand.

(e) Markedsføring over for tredjemand

SOFTWAREN inklusive titler, figurer, logoer eller billeder må ikke markedsføres eller på anden måde distribueres med henblik på salg uden udtrykkeligt samtykke fra HelloMind. Forbuddet omfatter tillige ”dynamic downloading” og ethvert andet system, der måtte være et forsøg på at omgå HelloMinds sædvanlige distributionskanaler.

(f) Supportydelser

Det er muligt, at HelloMind vil levere supportydelser med relation til SOFTWAREN. Enhver supplerende softwarekode, der måtte blive leveret, skal anses for en del af SOFTWAREN og omfattet af vilkår og betingelser for AFTALEN.

(g) Overholdelse af gældende ret

Gældende ret skal overholdes ved anvendelse af SOFTWAREN.

Opsigelse

I tilfælde af misligholdelse af AFTALEN kan HelloMind – uden præjudice for øvrige misligholdelsesbeføjelser – opsige denne til ophør straks. Du skal i givet fald straks destruere/slette ethvert eksemplar/enhver kopi af SOFTWAREN, du måtte være i besiddelse af.

Ophavsret

Ejendomsretten, herunder ophavsrettigheder, over SOFTWAREN og enhver kopi/ethvert eksemplar af denne tilhører HelloMind eller selskabets leverandører. Ejendomsretten og immaterialrettigheder over indhold/materiale, som der er adgang til ved anvendelse af SOFTWAREN tilhører de respektive ejere af dette og kan være beskyttet af gældende ophavsrets- og anden immaterialretslovgivning og -traktater. AFTALEN giver dig ikke ret til at anvende sådant indhold/materiale. Enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt HelloMind.

Garantifraskrivelse

HelloMind giver ingen garantier vedrørende SOFTWAREN. SOFTWAREN er leveret ”som den er” uden udtrykkelige eller implicitte garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende dens salgbarhed, krænkelse af tredjemandsrettigheder eller dens egnethed til et bestemt formål. HelloMind indestår ikke og påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden eller fuldstændigheden af information, tekst, grafik, links eller andre emner indeholdt i SOFTWAREN. HelloMind indestår ikke for skader, der måtte være en følge af overførsel af computervira, ”orme”, ”time bombs”, ”logic bombs” eller andre computerprogrammer. HelloMind garanterer ikke for, at SOFTWAREN kan anvendes til dens tiltænkte formål, hvis produkter/programmer tilhørende tredjemand, som SOFTWAREN har grænseflader med, ændres, opdateres eller modificeres. HelloMind giver ingen garantier overfor autoriserede brugere eller tredjemand.

I det omfang ovennævnte som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal bestemmelsen opretholdes i vides muligt omfang.

Ansvarsfraskrivelse

HelloMind kan ikke gøres ansvarlig for noget tab (herunder, men ikke begrænset til, tabt profit, driftsforstyrrelser, tabt information eller indirekte tab i øvrigt), der er en følge af en autoriseret brugers benyttelse af eller manglende mulighed for at benytte SOFTWAREN, hvilket gælder, selv om HelloMind måtte være blevet orienteret om risikoen for sådanne tab. HelloMind kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af SOFTWAREN eller dele af denne, herunder i relation til, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser heri, injurier, krænkelse af retten til offentliggørelse, beskyttelse af personlige oplysninger, varemærkerettigheder, driftsforstyrrelser, personskader, krænkelse af privatlivets fred, ideelle rettigheder eller afsløring af fortrolige oplysninger.

Såfremt ansvarsfraskrivelsen som følge af gældende, ufravigelig ret ikke kan opretholdes i fuldt omfang, skal HelloMinds ansvar for tab begrænses mest muligt i henhold til gældende ret.

LOVVALG OG VÆRNETING

Ovenstående aftale med HelloMind reguleres af dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENT

Apple App Store:

– Abonnementsperioder er 1 måned eller 1 år. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned eller hver år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din iTunes konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 – timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement her.

Google Play Store:

– Abonnementsperioder er 1 måned eller 1 år. Dit abonnement fornyer sig selv hver måned eller hvert år.

– Betaling vil blive opkrævet fra din Google Play konto ved bekræftelse af købet

– Abonnement fornyer automatisk, medmindre automatisk fornyelse er slået fra mindst 24 timer før udløbet af den nuværende periode

– Der vil blive opkrævet for fornyelse inden for 24 timer før udløbet af den indeværende periode.

– Du kan opsige dit abonnement ved at gøre følgende:
1. Gå til play.google.com/store/account
2. Find det abonnement, du vil opsige.
3. Klik på Opsig abonnement.